ණය සහන පැකේජයේ ප්‍රතිලාභ ලබන්න: ජනවාරි 31ට පෙර බැංකුවට කියන්න.

පසුගිය වසර කිහිපයෙහි පවත්වාගෙන යනු ලැබූ සංකීර්ණ බදු ප්‍රතිපත්තිය හා බැංකු නීති රීති හේතුවෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර කඩා වැටීමකට ලක් වූ අතර රජයේ නව ප්‍රතිපත්ති රාමුව වන ‘සෞභාග්‍යයේ දැක්ම‘ අනුව  සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය නංවාලීමට විශේෂ යෝජනා මාලාවක් ක්‍රියාවට නංවා ඇත. ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් ක්‍රියාවට නංවමින් හඳුන්වා දී ඇති මෙම ණය සහන පැකේජයේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ජනවාරි 31 දිනට ප්‍රථම තමන් ණය ලබා ගත් බැංකු ශාඛා වෙත දැනුම් දෙන මෙන් රුපියල් මිලියන 300ට අඩු ණය ලබා ගත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යසායකයන් වෙත රජය අවධාරණය කරයි.

එම උපදෙස් අනුව දැනට අක්‍රිය මට්ටමේ පවතින ණය වෙනුවෙන් බැංකු විසින් නීතිමය පියවර ගැනීම වහාම අත්හිටුවා ඇති අතර ඔවුන් වෙත පනවා තිබූ දඩ පොලිය ද  අහෝසි කර තිබේ.   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මෙම ණය සහන පැකේජය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් සියලු වාණිජ බැංකු වෙත චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ.

මෙම ණය සහන පැකේජයට ඇතුළත් වීම සඳහා රුපියල් මිලියන 300 දක්වා ණය ලබා ගෙන ඇති සුළු හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සුදුසුකම් ලබති. රජය විසින් දැනුම් දී ඇති පරිදි අදාළ ණය ලබා ගත් ව්‍යවසායකයන් 2020 ජනවාරි 31 දිනට පෙර මෙම සහන පැකේජයට හිමිකම් ලබා ගැනීම සඳහා තමන් ණය මුදල ලබා ගත් අදාළ බැංකු ශාඛාව වෙත ලිඛිතව දැනුම් දීම අනිවාර්ය වේ.

ඒ අනුව දැනට අක්‍රීයව පවතින ණය වෙනුවෙන්, අදාළ ව්‍යවසායකයා විසින් මූලික ණය මුදලින් 50%ක් ගෙවා ඇත්නම් හිඟහිටි පොලිය සඳහා 50%ක පොලී සහනයක් ලබා දෙනු ලබන අතර ණය ආපසු ගෙවීමට ඇති වර්තමාන කාලය දෙගුණ කිරීම ද මෙම සහන පැකේජය යටතේ සිදු කෙරේ. එසේ ම එම ව්‍යවසායකයන්ට තව ව්‍යාපාරික කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා මාස තුනක කාරක ප්‍රාග්ධනයක් (Working Capital) ලබා දේ. එම මුදල වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ණය සුරැකුම් ආවරණයක් අදාළ බැංකුව වෙත ලබා දේ.

එසේම දැනට ණය ගෙවීම සක්‍රියව පවත්වාගෙන යනු ලබන රුපියල් මිලියන 300 දක්වා ණය ලබාගෙන ඇති සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යසායකයන්හට තම ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා වසරක අතිරේක සහන කාලයක් ලබා දේ. එවැනි ව්‍යවසායකයන්හට තම ව්‍යාපාර වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වුවහොත් තවත් රුපියල් මිලියන 300ක් දක්වා අමතර ණය මුදලක් ලබා ගත හැකි ය.
Powered by Blogger.