රජයේ සියළු ඩිජිටල් සේවා ව්‍යාපෘති, අධික්ෂණය ICTA යටතට: ආරක්ෂක ලේකම්.

රාජ්‍ය අංශයේ සියළුම අමාත්‍යංශ හා ආයතන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පොදු ජනතාවට බලපාන සියළු ඩිජිටල් තාක්ෂණික සේවා හා තාක්ෂණ ව්‍යාපෘති තොරතුරු හා ස...

CRIB පමණක් සලකා බලා ණය ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප නොකරන්නැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ බැංකුවලට ඉල්ලීමක්!

ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ වාර්තාව මත පමණක් පදනම්ව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට ණය ...
Powered by Blogger.